DỊCH VỤ CÔNG TY | CUNG CẤP PHẦN MỀM KẾ TOÁN
Phần mềm kế toán doanh nghiệp tại TP Vinh Nghệ An
Tin đăng ngày: 28/7/2019 - Xem: 2469
 

Liên kết dữ liệu với các phân hệ khác. Phân hệ Quản lý Tài chính - Kế toán BRAVO 8 là trung tâm tiếp nhận, kiểm soát và cập nhật dữ liệu nhằm xử lý tài chính, quản lý nguồn tiền của doanh nghiệp. Từ đó lập kế hoạch tài chính và đưa ra quyết định kịp thời–chính xác về thu / chi, đầu tư tài chính. Lập hệ thống Báo cáo tài chính, Sổ sách kế toán, Báo cáo thuế, …

Hỗ trợ và tác nghiệp:

Bộ phận kế toán, Ban Lãnh đạo doanh nghiệp, kiểm soát và cấp tin cho các bộ phận khác.

Phần mềm kế toán doanh nghiệp tại TP Vinh Nghệ An

Những điểm chính:

Kế toán vốn bằng tiền:

• Lập và in phiếu thu/chi/ủy nhiệm chi… bằng máy tính. Xử lý, theo dõi và hạch toán theo nhiều loại tiền như VND, USD,… và chi tiết đối tượng, hợp đồng, công trình…, Xử lý và theo dõi hạn mức tín dụng, khế ước đáo hạn..., Quản lý và cảnh báo các quỹ tiền mặt và tiền gửi theo từng loại tiền (USD, VND…). Lập và tính lãi suất các khoản vay hoặc các khoản thanh toán quá hạn… Lập, theo dõi các khoản vay/trả nợ vay theo khế ước vay. So sánh thu/chi giữa kế hoạch và thực tế theo khoản mục, bộ phận,…

• In báo cáo: Sổ quỹ / Sổ kế toán tiền mặt, Nhật ký thu / chi tiền, Sổ tiền gửi, Sổ theo dõi các khoản vay, Bảng tính lãi vay, …

Kế toán mua hàng:

• “Lập phiếu nhập mua, phiếu bù trừ…” hoặc kế thừa dữ liệu từ phân hệ “Quản lý mua hàng” và bổ sung hạch toán vào các phiếu sẽ quản lý tốt việc thanh toán công nợ với đầy điều kiện tín dụng cho từng nhà cung cấp. Các tính năng tra cứu, kiểm soát và cảnh báo sẽ giúp người dùng có thông tin nhanh về công nợ từ đó đưa ra các quyết định thanh toán hợp lý. Việc kết nối với phân hệ “Quản lý mua hàng” sẽ tăng hiệu suất quản trị doanh nghiệp.

• In báo cáo: Sổ theo dõi mua, Sổ chi tiết phải trả, Sổ tổng hợp phải trả, Báo cáo công nợ phải trả theo hạn thanh toán, …

Giám sát, theo dõi, quản lý chặt chẽ thu/chi các quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng là hoạt động hết sức quan trọng trong doanh nghiệp.

Kế toán bán hàng:

• “Lập hóa đơn, phiếu bù trừ,…” hoặc kế thừa dữ liệu từ phân hệ “Quản lý bán hàng”, thêm hạch toán vào các phiếu sẽ theo dõi chính xác công nợ và đưa ra các dự kiến về hạn thu tiền. Các tính năng tra cứu, kiểm soát và cảnh báo của phần mềm sẽ trợ giúp người dùng quản lý và phân tích các khoản nợ và quản lý hiệu quả dòng tiền, đẩy nhanh việc thu tiền. Kết hợp với phân hệ “Quản lý bán hàng” sẽ khai thác tối đa công suất phần mềm.

• In báo cáo: Sổ theo dõi hàng bán, Sổ chi tiết phải thu, Sổ tổng hợp phải thu, Báo cáo công nợ theo hạn thanh toán, …

Kế toán tài sản, CCDC

• “Lập phiếu” hoặc kế thừa dữ liệu từ phân hệ “Quản lý tài sản cố định” và bổ sung th&