TIN TỨC - SỰ KIỆN | TIN TỨC CHUNG
Hạn nộp báo cáo thuế, kế toán năm 2014 - 2015
Tin đăng ngày: 4/12/2015 - Xem: 659
 

Lịch nộp các báo cáo Thuế, Kế toán năm 2014 - 2015 (Áp dụng đối với đơn vị kê khai thuế giá trị gia tăng khấu trừ, năm nguồn tài chính dựa vào năm dương lịch) Mùa quyết toán của Dân Kế nhà ta đang vào chính vụ. Để phục vụ Cộng đồng Kế toán Việt Nam.

Phần mềm kế toán VACOM xin đưa ra lịch nộp các báo cáo thuế, kế toán và bảo hiểm cho các các bạn. Đồng thời cũng rất mong nhận được những góp ý đóng góp của các các bạn để cho Lịch nộp được khoa học và dễ hiểu hơn. Lịch ngày áp dụng cho DN kê khai dựa vào tháng. DN kê khai dựa vào quý hạn nộp các báo cáo thuế là ngày 30 của quý tiếp dựa vào và các tháng kê khai và nộp tương ứng sẽ là các tháng 01 – 04 – 07 – 10).

Cụ thể dựa vào Khoản 3 Điều 10 Chương II của Thông tư 156/2013/TT-BTC

“3. Thời hạn nộp dữ liệu khai thuế

a) Thời hạn nộp số liệu} khai thuế tháng muộn nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp dựa vào tháng nảy sinh nhiệm vụ thuế.

b) Thời hạn nộp số liệu} khai thuế quý, tạm tính dựa vào quý muộn nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp dựa vào quý nảy sinh nhiệm vụ thuế.

c) Thời hạn nộp dữ liệu khai thuế năm muộn nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của tháng thoạt đầu của năm dương lịch.

d) Thời hạn nộp dữ liệu khai thuế dựa vào từng lần nảy sinh nhiệm vụ thuế muộn nhất là ngày thứ 10 (mười), kể từ ngày nảy sinh nhiệm vụ thuế.

đ) Thời hạn nộp số liệu} quyết toán thuế năm muộn nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày chấn dứt năm dương lịch hoặc năm nguồn tài chính.


e) Thời hạn nộp dữ liệu quyết toán thuế đối với trường hợp đơn vị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động muộn nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm), kể từ ngày có quyết định về việc đơn vị thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.
g) Thời hạn nộp dữ liệu khai thuế, thu khác liên quan đến dùng đất dựa vào cơ chế một cửa liên thông thì thực hiện dựa vào thời hạn quy định tại văn bản hướng dẫn về cơ chế một cửa liên thông đó.”

Theo đó Lịch nộp các báo cáo thuế năm 2014 như sau:

Tháng 12 năm 2013
Ngày 20: Tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế TTĐB, thuế tài nguyên và thuế thu nhập cá nhân thường xuyên tháng 11/2013. Tờ báo cáo thống kê dựa vào mẫu, Nộp các loại thuế nảy sinh trong tháng 11/2013 Thuế GTGT, TTĐB, Tài nguyên… nếu như có. Thuế TNCN khấu trừ nảy sinh trong tháng 11/2013.

Tháng 1 năm 2014
Ngày 10: Tờ khai thuế Môn bài (giả dụ trong năm 2013 thay đổi vốn điều lệ). Nộp xong thuế môn bài 2014. (Hạn muộn nhất là ngày 30/01/2014).
Ngày 20: Tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế TTĐB, thuế tài nguyên và thuế thu nhập cá nhân thường xuyên tháng 12/2013; Tờ báo cáo thống kê dựa vào mẫu. Nộp các loại thuế nảy sinh trong tháng 12/2013 (nếu như có). Thuế GTGT, TTĐB, Tài nguyên giả dụ có. Thuế TNCN khấu trừ nảy sinh trong tháng 12. Báo cáo dùng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân năm 2013.
Ngày 30: Báo cáo tình hình dùng chứng từ Quý IV năm 2013. Tờ khai thuế thu nhập cá nhân Quý IV/2013, Thuế TNCN Quý IV/2013 trong trường hợp Thuế TNCN khấu trừ không đóng dựa vào tháng. Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý IV/2013, Nộp xong thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Quý IV/2013.

Tháng 2 năm 2014
Ngày 20: Tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế TTĐB, thuế tài nguyên và thuế thu nhập cá nhân thường xuyên tháng 1/2014. Tờ báo cáo thống kê dựa vào mẫu. Nộp các loại thuế nảy sinh trong tháng 1/2014 (nếu như có) Thuế GTGT, TTĐB, Tài nguyên giả dụ có, Thuế TNCN khấu trừ nảy sinh trong tháng 1/2014.

Tháng 3 năm 2014
Ngày 20: Tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế TTĐB, thuế tài nguyên và thuế thu nhập cá nhân thường xuyên tháng 2/2014. Tờ báo cáo thống kê dựa vào mẫu, Nộp các loại thuế nảy sinh trong tháng 2/2014 (giả dụ có)Thuế GTGT, TTĐB, Tài nguyên nếu như có Thuế TNCN khấu trừ nếu như nảy sinh trong tháng 2/2014.
Ngày 30: BC Tài chính năm 2013, Báo cáo quyết toán Thuế TNDN năm 2013, Báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2013. Photo BCTC nộp cho chi cục thống kê. Nộp kèm mẫu quy định của Phòng thống kê hạn nộp 31/05/2014.

Tháng 4 năm 2014
Ngày 20: Tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế TTĐB, thuế tài nguyên và thuế thu nhập cá nhân thường xuyên tháng 3/2014 ,Tờ báo cáo thống kê dựa vào mẫu. Nộp các loại thuế nảy sinh trong tháng 3/2014 (giả dụ có) Thuế GTGT, TTĐB, Tài nguyên giả dụ có. Thuế TNCN khấu trừ giả dụ nảy sinh trong tháng 3/2014.
Ngày 30: Báo cáo tình hình dùng chứng từ Quý I/2014, Tờ khai thuế thu nhập cá nhân Quý I/2014. Thuế TNCN Quý I/2014. BC thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính QI/2014. Nộp Thuế TNDN tạm tính QI/2014.

Tháng 5 năm 2014
Ngày 20: Tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế TTĐB, thuế tài nguyên và thuế thu nhập cá nhân thường xuyên tháng 4. Tờ báo cáo thống kê dựa vào mẫu. Nộp các loại thuế nảy sinh trong tháng 4 (nếu như có) Thuế GTGT, TTĐB, Tài nguyên nếu như có. Thuế TNCN khấu trừ giả dụ nảy sinh trong tháng 4.
Tháng 6 năm 2014
Ngày 20: Tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế TTĐB, thuế tài nguyên và thuế thu nhập cá nhân thường xuyên tháng 5 Tờ báo cáo thống kê dựa vào mẫu Nộp các loại thuế nảy sinh trong tháng 5 (nếu như có) Thuế GTGT, TTĐB, Tài nguyên giả dụ có Thuế TNCN khấu trừ nếu như nảy sinh trong tháng 5.

Tháng 7 năm 2014
Ngày 20: Tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế TTĐB, thuế tài nguyên và thuế thu nhập cá nhân thường xuyên tháng 6 Tờ báo cáo thống kê dựa vào mẫu Nộp các loại thuế nảy sinh trong tháng 6 (giả dụ có) Thuế GTGT, TTĐB, Tài nguyên giả dụ có Thuế TNCN khấu trừ giả dụ nảy sinh trong tháng 6.
Ngày 30: BC Tình hình dùng chứng từ QII/2014, Tờ khai thuế thu nhập cá nhân Quý II/2014, Thuế TNCN Quý II, BC Thuế TNDN tạm tính QII/2014. Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý II/2014.

Tháng 8 năm 2014
Ngày 20: Tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế TTĐB, thuế tài nguyên và thuế thu nhập cá nhân thường xuyên tháng 7 Tờ báo cáo thống kê dựa vào mẫu Nộp các loại thuế nảy sinh trong tháng 7 (giả dụ có) Thuế GTGT, TTĐB, Tài nguyên giả dụ cóThuế TNCN khấu trừ nếu như nảy sinh trong tháng 7.
Tháng 9 năm 2014
Ngày 20: Tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế TTĐB, thuế tài nguyên và thuế thu nhập cá nhân thường xuyên tháng 8. Tờ báo cáo thống kê dựa vào mẫu Nộp các loại thuế nảy sinh trong tháng 8 (giả dụ có). Thuế GTGT, TTĐB, Tài nguyên giả dụ có Thuế TNCN khấu trừ giả dụ nảy sinh trong tháng 8.

Tháng 10 năm 2014
Ngày 20: Tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế TTĐB, thuế tài nguyên và thuế thu nhập cá nhân thường xuyên tháng 9, Tờ báo cáo thống kê dựa vào mẫu Nộp các loại thuế nảy sinh trong tháng 9 (giả dụ có) Thuế GTGT, TTĐB, Tài nguyên giả dụ có. Thuế TNCN khấu trừ giả dụ nảy sinh trong tháng 9.
Ngày 30: BC tình hình dùng chứng từ QIII/2014. Tờ khai thuế thu nhập cá nhân Quý III. Thuế TNCN Quý III/2014. BC thuế thu nhập doanh nghiệp Tạm tính QIII/2014. Thuế TNDN tạm tính QIII/2014. Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý III/2014.

Tháng 11 năm 2014
Ngày 20: Tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế TTĐB, thuế tài nguyên và thuế thu nhập cá nhân thường xuyên tháng 10 Tờ báo cáo thống kê dựa vào mẫu Nộp các loại thuế nảy sinh trong tháng 10 (giả dụ có) Thuế GTGT, TTĐB, Tài nguyên giả dụ có. Thuế TNCN khấu trừ giả dụ nảy sinh trong tháng 10.
Tháng 12 năm 2014
Ngày 20: Tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế TTĐB, thuế tài nguyên và thuế thu nhập cá nhân thường xuyên tháng 11/2014 Tờ báo cáo thống kê dựa vào mẫu Nộp các loại thuế nảy sinh trong tháng 11/2014 (nếu như có) Thuế GTGT, TTĐB, Tài nguyên nếu như có Thuế TNCN khấu trừ nếu như nảy sinh trong tháng 11.

Tháng 1 năm 2015
Ngày 10: Tờ khai thuế Môn bài (nếu như trong năm 2014 thay đổi vốn điều lệ) Nộp xong thuế môn bài. (Chậm nhất là ngày 30/01/2015)
Ngày 20: Tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế TTĐB, thuế tài nguyên và thuế thu nhập cá nhân thường xuyên tháng 12 Tờ báo cáo thống kê dựa vào mẫu. Nộp các loại thuế nảy sinh trong tháng 12/2014 (giả dụ có) Thuế GTGT, TTĐB, Tài nguyên nếu như có. Thuế TNCN khấu trừ nếu như nảy sinh trong tháng 12. Báo cáo dùng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân năm 2014.
Ngày 30: Báo cáo tình hình dùng chứng từ Quý IV/2014. Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý IV/2014. Nộp xong thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Quý IV/2014.

Tháng 2 năm 2015
Ngày 20: Tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế TTĐB, thuế tài nguyên và thuế thu nhập cá nhân thường xuyên tháng 1 Tờ báo cáo thống kê dựa vào mẫu Nộp các loại thuế nảy sinh trong tháng 1/2015 (giả dụ có)Thuế GTGT, TTĐB, Tài nguyên nếu như có Thuế TNCN khấu trừ nếu như nảy sinh trong tháng 1.

Tháng 3 năm 2015
Ngày 20: Tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế TTĐB, thuế tài nguyên và thuế thu nhập cá nhân thường xuyên tháng 2/2015. Tờ báo cáo thống kê dựa vào mẫuNộp các loại thuế nảy sinh trong tháng 2/2015 (giả dụ có) Thuế GTGT, TTĐB, Tài nguyên nếu như có Thuế TNCN khấu trừ giả dụ nảy sinh trong tháng 2
Ngày 30: BC Tài chính năm 2014. Báo cáo quyết toán Thuế TNDN năm 2014. Báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2014. Nộp đủ các loại thuế dựa vào Quyết toán năm.

Lịch nộp các báo cáo và Tiền BHXH, BHYT
(Báo cáo nộp dựa vào tháng và có nảy sinh mới phải nộp)
Báo tăng lao động: Tất cả các ngày trong tháng
Báo giảm lao động: Nộp số liệu} trước ngày 05 của tháng giảm lao động. Chú ý: Nộp thẻ BHYT
Nộp tiền Bảo hiểm: Nộp trong tháng.
Hàng năm: Gia hạn thẻ BHYT từ 01/11 – 30/11 của năm trước.

Tin tức - Sự kiện khác:
Cách đặt tên cho doanh nghiệp (24/3/2020)
Hướng dẫn đăng ký thành lập chi nhánh qua mạng điện tử (20/3/2020)
Bán máy khắc dấu tại TP Vinh Nghệ An (12/12/2019)
Báo giá dịch vụ kế toán thuế tại TP Vinh Nghệ An (10/11/2018)
Báo giá dịch vụ kế toán thuế hàng tháng tại Vinh Nghệ An (16/10/2016)
Tư vấn luật doanh nghiệp,luật đầu tư,luật thuế (16/10/2016)
Dịch vụ đăng ký kinh doanh tại Vinh Nghệ An (29/8/2016)
Dịch vụ kế toán trọn gói (11/8/2016)
Ngành thuế sẽ kiểm tra thông tin người Việt trong "Hồ sơ Panama" (12/5/2016)
Dịch vụ kế toán uy tín, chuyên nghiệp (4/12/2015)
Công ty kế toán thuế Nghệ An (4/12/2015)
Hạn nộp báo cáo thuế, kế toán năm 2014 - 2015 (4/12/2015)
Thiết kế phần mềm Kế toán tại Vinh (4/12/2015)
Thiết kế Website TP Vinh Nghệ An Hà Tĩnh (4/12/2015)
Cung cấp Phần mềm Kế toán Misa tại TP Vinh Nghệ An (4/12/2015)
 
DỊCH VỤ KẾ TOÁN
HỖ TRỢ ONLINE

Hotline - 0915.050.067

Văn phòng - 0915.050.067
Hôm nay: 27 | Tất cả: 49,150
LIÊN KẾT NHANH
 
Công ty Kế toán Nghệ An
Địa chỉ: Số 32 đường Lê Nin - TP Vinh - Nghệ An
Hotline: 0968141556
Email: ketoanvinhnghean@gmail.com
Website: http://ketoanvinhn.com